Gęstość suchego piasku

Gęstość piasku: definicja i znaczenie

- obecność różnych zanieczyszczeń.

Jaki jest współczynnik filtracji piaskowej?

- wykonywanie różnych prac budowlanych.

Ta procedura jest przeprowadzana w następujący sposób. Piasek najpierw przesiewa się przez małe sito (5 mm). Następnie wlewa się do naczynia pomiarowego o pojemności 1 litra. W takim przypadku musi swobodnie spaść z pewnej wysokości (10 cm) i utworzyć stożek nad naczyniem. Część piasku w kształcie stożka przecina się linijką. Zważyć naczynie z piaskiem i bez piasku. Gęstość nasypową można obliczyć za pomocą następującego wzoru: ρн = (m2 - m1) / V, gdzie m1 i m2 są odpowiednio masami pustego i wypełnionego naczynia, V jest jego objętością.

- budowa dróg, różnych budowli i budynków. Tutaj piasek służy do układania piaskowych podkładek lub warstw pomocniczych;

- produkcja betonu. Piasek działa jak wypełniacz;

- różne zaprawy, tutaj także piasek jest wypełniaczem.

Jak określić gęstość nasypową piasku

Piasek - popularny materiał budowlany, który jest wykorzystywany przy przygotowywaniu zapraw. Ale dla każdego rodzaju pracy istnieje pewien rodzaj materiału, który charakteryzuje się wskaźnikami.

Jednym z nich jest gęstość objętościowa, która zostanie omówiona dalej

Wpływ na budowanie cegieł

Jest takie stwierdzenie, że gęstość prezentowanego materiału jest bezpośrednio zależna od struktury ziarna. Jeśli ten parametr jest zbyt wysoki, to w strukturze ziarna występują ziarna, które charakteryzują się dużą gęstością i wytrzymałością.

To on ma takie cechy, jest wykorzystywany do produkcji betonu o wysokiej wytrzymałości, który ma wysoki poziom odporności na niskie temperatury.

W tym artykule można dowiedzieć się, jak używać piasku do prac budowlanych w stanie 8736 2014.

Oblicz rozmiar ziarna nie jest trudny. W tym celu należy wziąć sito do przesiewania. Jest on przedstawiony w formie pudełka, ale tylko w tym przypadku konieczne będzie użycie kilku takich pudełek, zagnieżdżonych jeden w drugim. Po umieszczeniu go na dole musisz rozmawiać z jednej strony, a drugą przez 5 minut. Pod koniec tej procedury konieczne jest odparowanie suchej pozostałości piasku na wadze, określając rozmiar.

Kiedy materiał masowy staje się gęsty, przedstawiony wskaźnik zaczyna wzrastać. Z tego powodu badanej ilości nie można już nazwać masą. Po ułożeniu w torbie struktura piasku nie jest zagęszczona. Gdy gęstość nasypowa jest nieznana, wówczas można powiązać masę z objętością piasku, ponieważ koszt materiału określa się tylko na jedną tonę i na 1 m3.

W przypadku piasku budowlanego gęstość nasypowa według GOST 8736 93 osiągnie 1300-1500 kg / m3. W rezultacie charakterystyka komponentu może się zmienić, co bezpośrednio wpływa na sam parametr. Na przykład, gdy wilgotność wynosi 3-10%, obserwuje się spadek gęstości nasypowej.

Film pokazuje gęstość nasypową piasku:

Możesz zobaczyć zdjęcia piasku z kamieniołomu w tym artykule.

Teraz warto wziąć pod uwagę rodzaje piasku. Rozróżnij:

  1. Rzeka. Jest uważany za najczystszy i nie wymaga dodatkowego prania. Zastosowany do przygotowania zaprawy betonowej wysokiej jakości.
  2. Marine. Może zawierać sole i inne mikroelementy. Jeśli zamierzasz użyć materiału do produkcji betonu i mieszanek budowlanych, musisz zrobić dodatkowe pranie.
  3. Góra. W jego składzie mogą występować zanieczyszczenia, co w znacznym stopniu wpływa na jakość gotowego produktu.
  4. Kariera. Może zawierać glinę i kamienie. Z uwagi na fakt, że materiał z kamieniołomu uważany jest za najbrudniejszy, nie można go wykorzystać do produkcji betonu. Używaj go wolno, gdy lejesz pod fundamentem. Jeśli glinka jest zawarta w dużej ilości, wówczas można wykonać pranie. Uzyskany materiał może być następnie użyty do wytworzenia tynku na okładziny zewnętrznych i wewnętrznych ścianek działowych.

Przedstawiony parametr zgodny z GOST 8736 93 dla konstrukcji może mieć trzy typy: rzeczywisty, masowy i średni. Bardzo ważnym kryterium, od którego zależy pustka i wilgotność, jest średnia gęstość piasku.

O tym, jaki inny żwir z gruzu można znaleźć i zobaczyć na zdjęciu w tym artykule.

Do tej pory budynek ma gęstość 1,3-1,8 t / m3. Tutaj wszystko zależy od obecności zanieczyszczeń w produkcie. Im więcej ich liczba, tym wyższa przedstawiona liczba. Dzięki tej figurze możliwe jest określenie jakości składu ziarna.

W przypadku piasku rzecznego średnia gęstość wynosi 1,3 t / m3. Skład mineralny produktu jest bezpośrednio związany z lokalizacją geograficzną rozwoju. Mimo to, piasek rzeczny jest uważany za najczystszy materiał, który nie zawiera obcych zanieczyszczeń.

Gdzie i jak stosuje się gruz gościa 8267 93 ułamek 20 40, można dowiedzieć się z artykułu.

W przypadku kariery, przedstawiona wartość może osiągnąć 1,4 t / m3. Prezentowany materiał ma w swoim składzie zanieczyszczenia ilaste, w związku z czym nie zaleca się stosowania go do uzyskiwania betonu o wysokiej jakości.

Po wykonaniu uszczelnienia luźnego wyrobu jego gęstość wzrasta. Gdy materiał znajduje się w ciele ciężarówki, charakteryzuje się naturalnym, nieskonsolidowanym stanem, ze względu na określoną pojemność. Jeśli podano gęstość nasypową, można obliczyć ciężar piasku i jego objętość.

O tym, co według GOST, frakcja kruszony kamień jest wskazany w artykule.

W praktyce duże zapotrzebowanie ma gęstość nasypowa i wskaźnik objętości właściwej badanego parametru dla określonej objętości materiału sypkiego, która jest umieszczona w pojemniku o wymiarach 1x1x1m. Aby określić jej gęstość właściwą, konieczne jest poznanie wartości modułu wielkości.

Dla małej rzeki charakterystyczne jest duże wartości badanego parametru, w przeciwieństwie do gruboziarnistego produktu budowlanego. Jego procentowa zawartość wilgoci może wpływać na ciężar właściwy. W przypadku takiego materiału ciężar właściwy wynosi 1200-1700 kg / m3. W rezultacie możesz narysować linię i powiedzieć, że na przedstawione wskaźniki wpływają następujące właściwości:

  • skład mineralny materiału sypkiego,
  • jego frakcja,
  • stopień wilgotności.

O tym, jaki jest ciężar frakcji żwiru 20 40 można znaleźć w artykule.

Gdy poziom wilgotności otoczenia wzrośnie, gęstość piasku w nim będzie się zmniejszać. Powodem jest to, że ziarna trzymają się razem. Wskaźnik zmniejszy się, aż stopień wilgotności spadnie do 10%.

Wet różni się od suchego tym, że ten pierwszy ma niską gęstość i większą objętość. Następnie przeprowadza się proces zwiększania cieczy w strukturze produktu, jak również wzrost badanego wskaźnika w wyniku powlekania każdej granulki cienką warstwą wody. Funkcja ta jest brana pod uwagę przy dozowaniu materiału budowlanego pod względem jego objętości. Jeśli poziom wilgoci wzrośnie, wszystkie przestrzenie międzykrystaliczne zostaną wypełnione wodą, powietrze zostanie przemieszczone, a gęstość ponownie wzrośnie.

Jaka jest cena gruzu z frakcji 40 70 wskazanego w tym artykule.

W filmie - gęstość nasypowa piasku kg m3:

Możesz dowiedzieć się o masie gruzu, po przeczytaniu artykułu.

Gęstość nasypowa piasku budowlanego jest bardzo ważnym parametrem. Na to kryterium wpływa nie tylko skład materiału, ale także poziom wilgotności. Oblicz gęstość objętościową piasku może być niezależnie. Ponadto dla każdego przedstawionego rodzaju produktu gęstość przyjmuje wartości. Według badanej wartości możliwe jest określenie jakości granulatu, a tym samym uzyskanie wysokiej jakości i niezawodnego betonu.

Wartość gęstości piasku w stanie naturalnej wilgotności

Znajomość gęstości piasku jest konieczna przy przygotowywaniu jakiejkolwiek zaprawy, ta charakterystyka pokazuje, jak duża waga substancji zajmuje pewna objętość i bezpośrednio wpływa na proporcje pozostałych składników. Zależy od wielu czynników: metody ekstrakcji, kształtu, wielkości i pustki ziaren, stopnia wilgotności, proporcji i rodzaju zanieczyszczeń. Aby wykluczyć błędy, piasek w mieszaninie wprowadza się w stanie suchym i maksymalnie oczyszczonym, kierując się doborem stosunków dla wartości gęstości nasypowej określonej przez producenta lub wziętej z tabeli.

Piasek to suchy, luźny materiał pochodzenia naturalnego lub sztucznego o wielkości cząstek w zakresie 0,05-5 mm. Jego jakość zależy od procentu pyłu-gliny i zanieczyszczeń organicznych, gęstości i wytrzymałości samych ziaren. Najważniejszą cechą jest gęstość piasku w stanie naturalnej wilgotności: im wyższy, tym twardszy jest jego ułamek i im dłużej trwa betonowa konstrukcja lub powierzchnia. Jest on mierzony wg / cm3 w testach laboratoryjnych lub w kg / m3 przy przeliczaniu objętości lub tonażu. Jest on również traktowany w niewielkim stopniu przy ocenie jakości składu ziarna.

Istnieją trzy parametry, których wartość jest mierzona doświadczalnie i może być niezmieniona lub zależna od stopnia zagęszczenia, wilgotności i innych czynników:

  • Gęstość rzeczywista jest wartością stałą, charakteryzującą masę maksymalnie skompresowanego materiału w jednostce zajmowanej objętości. Mierzone w kg / m3 i ustalane wyłącznie w laboratorium. Dla piasku jest to nie mniej niż 2500 kg / m3, ponieważ jest to produkt kruszenia twardych i wytrzymałych skał. Zgodnie z GOST 8736-93 prawdziwa wartość jest ponownie sprawdzana raz w roku (doświadczenie z przemieszczaniem wody).
  • Gęstość nasypowa jest głównym parametrem luźnych mieszanin i materiałów budowlanych, wykazujących ich ciężar właściwy w stanie zawieszonym i suchym. Określa się to przez napełnienie kolby o znanej wydajności piaskowej, pokrytej 10 cm wysokości, bez zagęszczania. Średnia wartość wynosi 1,5 g / cm3 (1500 kg / m3), minimalna obserwowana jest w suchych drobnoziarnistych odmianach rzek, maksymalna w piasku budowlanym i preparatach ciężkiej bazy. Gęstość nasypowa uwzględnia objętość luk pomiędzy poszczególnymi cząstkami, ale nie pustkę wewnętrzną.
  • Średnia gęstość jest cechą uwzględniającą wpływ objętości porów i stopnia nasycenia wilgocią. Ta wartość odzwierciedla faktyczną masę materiału w zajmowanej objętości w jego naturalnym stanie, w konsekwencji, jest powyżej masy, ale mniej niż w rzeczywistości. Minimum obserwuje się przy wilgotności piasku 5-7%, wysoka wartość wskaźnika w takich warunkach (≥1550 kg / m3) wskazuje na dobrą wytrzymałość i mrozoodporność ziaren. Aby uzyskać dokładniejszy wynik, średnią gęstość można znaleźć kilka razy.

Z czynników zewnętrznych na wartość wskaźnika wpływa przede wszystkim zawartość wilgoci w piasku. Współczynnik zmienia się nie liniowo: stopień wzrostu do 10% gęstości nasycenia materiału zmniejsza się z uwagi na zlepianie się i zbrylania ziaren, więcej powietrza zostaje zastąpiona wodą i ciężar zaczyna rosnąć. W praktyce luźne mieszaniny nigdy nie wysychają do końca, gęstość piasku budowlanego w stanie naturalnym będzie się różnić od masy laboratoryjnej, częściej na większej stronie.

Aby określić poziom wilgotności w domu, obliczyć różnicę masy zmierzonej proporcji przed i po osuszeniu na gorącym arkuszu metalu.

Wartości gęstości nasypowej dla piasku różnych typów

Ogólne warunki techniczne piasków budowlanych reguluje GOST 8736-93, formowanie (stosowane do wytwarzania odlewów) - 2138-91. Główna klasyfikacja jest związana z miejscem i metodą ekstrakcji. Najpopularniejsze odmiany obejmują:

1. Piasek rzeczny - produkt kruszenia twardych skał w ujściach i korytach rzek. Granulaty tych marek mają okrągły kształt, a ich ułamek waha się od 0,3 do 0,5 mm. Zakres zastosowania obejmuje przygotowanie rozwiązań dla jastrychu, wykańczania, piaskowania, betonu, systemów drenażowych. Charakterystyczne cechy piasku rzecznego obejmują szybkie osiadanie podczas dozowania, mieszaniny na nim oparte wymagają okresowego mieszania.

2. Kwarc, charakteryzujący się wysoką jakością ziaren i jednolitym składem. Ten rodzaj odnosi się przede wszystkim do formowania, służy do wytwarzania stopów szklanych, roztworów fajansu i porcelany. W filtrach stosuje się piasek kwarcowy o średniej wielkości ziarna.

3. Wydobywanie w kamieniołomach: przez mycie lub przesiewanie na sucho. Pierwsza odmiana piasku z kamieniołomu praktycznie nie zawiera cząstek pyłu i gliny w kompozycji, a druga jest po prostu oczyszczona z kamieni. Gatunki suche nasienne są zalecane do mieszania mieszanek murarskich, tynków i asfaltu. Umyty piasek kariera jest ceniony ze względu na jego wysoką czystość i jednolitość.

Piasek budowlany jest najbardziej poszukiwanym materiałem dla brygad zawodowych, więc.

Piasek zawodowy jest jedną z odmian piasku, który jest wydobywany.

Piaskarka jest przeznaczona do czyszczenia produktów wykonanych z różnych materiałów.

Dodaj komentarz Anuluj odpowiedź

Przegląd konkretnych klas

Proporcje dla zapraw cementowych

Projekty domów z ekspandowanego betonu glinianego

© 2018 stroitel lab

Czy chcesz otrzymywać aktualizacje?

Zapisz się, aby nie przegapić nowych publikacji

Write a Reply or Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 56 = 60